img-bg

Kjo faqe (së bashku me dokumentet e përmendura në të) ju jep informacion rreth nesh dhe termeve dhe kushteve ligjore ("Termet") në të cilat ne ofrojmë ndonjë shërbim ("Sherbime") të listuara në faqën tonë ("Faqja Jonë") për ju.


Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terme dhe sigurohuni që t'i kuptoni para se të porositni ndonjë Shërbim nga Faqja Jonë. Ju lutem vini re se duke porositur ndonjë nga Shërbimet tona, jeni të detyruar te pranoni këto Terme dhe dokumentet e tjera të përmendura shprehimisht në të. Nëse refuzoni të pranoni këto Terma, ju nuk do të jeni në gjendje të porositni ndonjë Shërbim nga Faqja Jonë;


Përditësimi i fundit: 1 janar 2020

Ne ndryshojmë këto Terme kohë pas kohe siç përcaktohet në pikën 6. Andaj, çdo herë që dëshironi të porositni Shërbime, kontrolloni këto Terme për të siguruar që ju të kuptoni kushtet që do të zbatohen në atë kohë; Ju duhet të printoni një kopje të këtyre Termeve për referencë në të ardhmen;


1 Informata rreth nesh

1.1 Ne veprojmë në faqën e internetit Hostinkos.com Ne jemi Hostinkos Sh.p.k, një kompani e regjistruar në Kosovë dhe me zyrën tonë të regjistruar në Dardani, rruga Xhabir Toqani, Dardani, Prishtinë 10000.

1.2 Për të na kontaktuar, ju lutem shikoni faqën tonë të kontaktit


2 Përdorimi i faqës tonë

Përdorimi i faqës tonë udhëhiqet nga Termet tona të përdorimit të uebfaqës. Ju lutemi ndani kohë për t'i lexuar këto, pasi që përfshijnë Terme të rëndësishëm që vlejnë për ju.


3 Si e përdorim ne informacionin tuaj personal

Ne përdorim vetëm të dhënat tuaja personale në përputhje me Politikën e Privatësisë . Për detaje, ju lutemi shihni Politikën tonë të Privatësisë. Ju lutemi ndani kohë për të lexuar këto, pasi këto përfshijnë Terme të rëndësishëm që vlejnë për ju.


4 Kontrata jonë me ju

4.1 Këto Terme dhe çdo dokument i përmendur shprehimisht në të përbëjnë të gjithë marrëveshjen mes jush dhe nesh (“Kontrata”). Ju pranoni se nuk jeni mbështetur në ndonjë deklaratë, premtim ose përfaqësim të bërë ose të dhënë nga ose në emër tonë, i cili nuk është përcaktuar në këto Terme ose në ndonjë dokument të përmendur shprehimisht në të.

4.2 Kur të jeni konsumator, ju keni të drejta ligjore në lidhje me Shërbimet që nuk janë ashtu jane siç janë përshkruar.


5 Si është formuar Kontrata mes jush dhe nesh?

5.1 Procesi ynë i porosisë ju lejon të kontrolloni dhe të ndryshoni ndonjë gabim para se të dërgoni porosinë tuaj tek ne. Ju lutemi ndani kohë për të lexuar dhe kontrolluar porosinë tuaj në secilën faqe të procesit të porosisë.

5.2 Pasi të bëni një porosi, do të merrni një e-mail nga ne duke treguar se kemi marrë porosinë tuaj. Megjithatë, ju lutem vini re se kjo nuk do të thotë që porosia juaj është miratuar. Miratimi ynë i porosisë tuaj do të bëhet siç përshkruhet në pikën në 5.3.

5.3 Ne do të konfirmojmë miratimin tonë për ju, duke ju dërguar një e-mail ("Konfirmimi i Porosisë"). Kontrata midis nesh do të formohet vetëm kur ju dërgojmë Konfirmimin e Porosisë.

5.4 Nëse nuk do të jemi në gjendje t'ju ofrojmë Shërbimin e porositur, për shembull për shkak të një gabimi në çmimin në faqën tonë siç referohet në pikën 10.4, ne do t'ju informojmë për këtë me e-mail dhe ne nuk do të procesojme porosinë tuaj. Nëse ju keni paguar tashmë për Shërbimin, ne do t'ju kthejmë shumën e plotë sa më shpejt të jetë e mundur.


6 E drejta jonë për të ndryshuar këto Terme

6.1 Ne mund t'i rishikojmë këto Terme kohë pas kohe, duke përfshirë edhe rrethanat e mëposhtme:

6.2 Ndryshimet në mënyrën se si pranojmë pagesën nga ju; dhe

6.3 Ndryshimet në ligjet përkatëse dhe kërkesat rregullatore.

6.4 Çdo herë kur të porositni Shërbime nga ne, do të zbatohen Kushtet në fuqi të asaj kohe për Kontratë midis jush dhe nesh.


7 Ofrimi i Shërbimeve

7.1 Ne do t'ju ofrojmë Shërbimet nga data e përcaktuar në Konfirmin e Porosisë deri në datën e përfundimit të përcaktuar në Konfirmimin e Porosise. Kur nuk është caktuar data e përfundimit, ne do të furnizojmë Shërbimet deri në përfundimin e Kontratës në pajtim me Termet.

7.2 Kur Konfirmimi i Porosisë përcakton çdo moment për ofrimin e shërbimeve, ne do të bëjmë çdo përpjekje për të kryer shërbimet në kohë. Megjithatë, mund të ketë vonesa për shkak të ndonjë ngjarjeje jashtë kontrollit tonë. Shih paragrafin 16 për përgjegjësitë tona kur ndodhë ndonjë ngjarje jashtë kontrollit tonë.

7.3 Ne mund të na nevojiten informacione të caktuara nga ju që janë të nevojshme për ne që të ofrojmë Shërbimet, për shembull, emrin, adresën, detajet e kontaktit. Ne do t'ju kontaktojmë për këtë. Nëse nuk do të na jepni këto informacione, ose na jepni informacione të paplota ose të pasakta, ne mund të caktojmë një tarifë shtesë për një shumë të arsyeshme për të mbuluar çdo punë shtesë që kërkohet, ose mund të pezullojmë Shërbimet duke ju dhënë njoftim me shkrim. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë vonesë apo mosfunksionim, kur nuk na keni dhënë këto informacione pasi t'i kem kërkuar nga ju. Nëse pezullojmë Shërbimet sipas kësaj pike 7.3, ju nuk keni për të paguar për Shërbimet derisa ato jane të pezulluaran, por kjo nuk ndikon në detyrimin tuaj për të paguar për çdo faturë që vetëm se ju është dërguar tanimë.

7.4 Ju jeni përgjegjës për sigurim të:

7.4.1 Licencat e përshtatshme të softuerit të palëve të treta; dhe

7.4.2 bashkëpunimit dhe pëlqimit të palës së tretë, të cilat janë të nevojshme për përdorimin ose funksionimin e plotë të Shërbimeve. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë vonesë ose mosfunksionim, në rastet kur nuk i keni dhënë këto licenca dhe pëlqimin tek ne pasi të kemi kërkuar.

7.5 Ne mund të pezullojmë Shërbimet nëse kemi të bëjmë me problemet teknike. Ne do t'ju kontaktojmë për t'ju informuar paraprakisht se kur ndodh kjo, përveç nëse problemi është urgjent ose një emergjencë. Kjo nuk ndikon në detyrimin tuaj për të paguar çdo faturë që kemi dërguar.

7.6 Nëse nuk na paguani për Shërbimet deri në datën e caktuar për pagesë, siç përcaktohet në pikën 11, mund të pezullojmë Shërbimet 3 ditë pas datës së caktuar derisa të na paguani shumën e papaguar. Ne do t'ju kontaktojmë me email për t'ju thënë këtë. Kjo nuk ndikon në të drejtën tonë për të ju ngarkuar me interes sipas nenit 11.3.

7.7 Implementimi dhe Tranzicioni

7.7.1 Ne do t'i bëjmë të disponueshme Shërbimet në ose para datës së fillimit të specifikuar në Konfirmimin e Porosisë.

7.7.2 Me kërkesën tuaj, ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme që:

(a) të ndihmojmë në transferimin e faqës suaj nga serveri juaj i zhvillimit; ose

(b) të ndihmojmë në kalimin e ndonjë prej faqeve tuaja të internetit nga ndonjë organizatë e palës së tretë.

7.8 Shared Hosting

7.8.1 Kur Shërbimet që ne ofrojmë për ju përfshijnë Web Hosting (Shared Hosting), ne do t'ju ofrojmë:

(a) Kapacitet të hosting në një server të përbashkët (shared) që plotëson specifikimet e përcaktuara në uebfaqe, të cilat mund të ndryshojnë herë pas here.

(b) Aftësinë për tu qasur, përditësuar ose ndryshuar çdo faqe interneti, aplikacione të internetit, softuer, informacion, të dhëna, baza të të dhënave dhe materiale të tjera të ruajtura, transmetuara, publikuara ose të përpunuara (the "Hosted Materials") duke përdorur Shërbimet FTP-në ose të ngjashme.

7.8.2 Ju garantoni që çdo material që ju shfaqni në faqet përkatëse nuk do të shkelë ndonjë ligj të aplikueshëm, rregullorë ose të paraqitni material të pahijshëm, pornografik, sulmues, shpifës, kërcënues, që mund të nxitë urrejtje racore ose akte terrorizmi, kërcenim, blasfemi ose është në kundërshtim me të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë pale të tretë ("Inappropriate Content").

7.8.3 Për të shmangur dyshimet, ne kemi të drejta administrimi në lidhje në çdo server të përbashkët (shared) dhe ne mund të refuzojmë çdo kërkesë për të ndryshuar konfigurimin e serverit të përbashkët (shared) sipas gjykimit tonë të vetëm.

7.9 Dedicated servers

7.9.1 Where the Services we provide to you include a dedicated server, we will make available a dedicated server meeting the specification set out on our site, and will grant to you administration rights with respect to that server except where the service is managed, in which case we may refuse any request to change the configuration of the dedicated server at our sole discretion.

7.8.2 For unmanaged dedicated servers you acknowledge that we will not provide support in connection with the administration of such dedicated server, and you warrant that you have all necessary expertise to configure, manage and keep the dedicated server secure at all times.

7.9.3 You will not configure, or allow any other person to configure, a dedicated server in any way contrary to the guidelines published on our site from time to time.

7.9.4 We may from time to time require that you apply software and/or hardware upgrades to the dedicated server.

7.9.5 For the avoidance of doubt, dedicated servers made available under this Contract will remain our property at all times.

7.10 Email shërbime

7.10.1 Në rastet kur Shërbimet që ju ofrojmë përfshijnë email transmission, storage and/or management services:

(a) ne do t'ju ofrojmë shërbime email POP3 / IMAP / SMTP dhe webmail për ju në përputhje me përshkrimin përkatës të Shërbimit.

(b) të gjithe shared hosting mailboxes do të mbrohen nga anti-spam dhe anti-virus, StriKe.

(c) nëse ju ose një mailbox postar i dedikuar për ju tejkalon limitin e magazinimit përkatës, ne mund të fshijmë emailet e ruajtura për t'ju sjellë mailbox-in postar të dedikuar për ju brenda limitit të magazinimit.

7.11 Regjistrimi i emrit të domain-it

7.11.1 Kur Shërbimet që ne ofrojmë për ju përfshijnë regjistrimin e emrit të domenit, ne do të përpiqemi të regjistrojmë emrat e domenit që ju porositni duke përdorur ndërfaqën në uebfaqen tonë, por ne nuk garantojmë që do të jemi në gjendje ta bëjmë këtë.

7.11.2 Ju garantoni që:

(a) informacioni i paraqitur për qëllime të regjistrimit të emrit të domenit është aktual, i saktë dhe i plotë

(b) e keni të drejtën ligjore të aplikoni dhe të përdorni emrin e domenit dhe

(c) përdorimi i emrit të domenit nuk do të shkelë të drejtat e pronësisë intelektuale të ndonjë personi ose të drejta tjera ligjore; dhe

(d) ju do të mbanitë përditësuar informacionin e kërkuar për qëllim të regjistrimit të domenit (ndryshime të cilat mund të jenë subjekt i pagesave shtesë siç përcaktohet në faqën tonë).

7.11.3 Ju vërtetoni dhe pranoni që disa informacione të paraqitura për qëllime të regjistrimit të emrit të domenit do të publikohen në internet nëpërmjet shërbimeve "WHOIS".

7.11.4 Ne, sipas gjykimit tonë, mund të refuzojmë çdo kërkesë për regjistrimin e një emri të caktuar të domenit

7.11.5 Ne nuk ofrojmë asnjë këshillë në lidhje me ndonjë mosmarrëveshje aktuale ose potenciale të emrit të domenit dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi në lidhje me pezullimin ose humbjen e një emri të domenit nga ju si rezultat i ndonjë procedure arbitrimi të emrit të domenit ose procedure gjyqësore.

7.11.6 Regjistrimi i emrit të domenit do të jetë subjekt i tarifës së rinovimit dhe tarifës së transferimit (renewal fees and transfer fees) siç përcaktohet në uebfaqën tonë nga një periudhë në tjetrën. Ne nuk kemi përgjegjësi për përdorimin tuaj ose mbajtjen e një emri të domenit të regjistruar një herë dhe do të jetë përgjegjësia juaj për të siguruar që emrat e domenit të rinovohen dhe që të paguhen tarifat e rinovimit.

7.11.7 Ju pranoni që emrat e domenit do të jenë subjekt i rregullave dhe politikave kohë pas kohe të regjistrit përkatës ose autoritetit të regjistrimit, dhe ju pranoni të respektoni të gjitha rregullat dhe politikat e tilla.

7.11.8 Ju pajtoheni me kushtet e marrëveshjes së aplikimit për regjistrimin e emrit të domenit (as amended from time to time): www.nominet.uk - for .uk domains and www.icann.org for .com, .net, .org, .info. biz domains.

7.12 SSL çertifikatë

7.12.1 Kur Shërbimet që ne ju ofrojmë përfshijnë SSL çertifikatë ne do të përpiqemi të marrim një çertifikatë SSL që ju porositni duke përdorur ndërfaqen në uebfaqën tonë.

7.12.2 Ju garantoni që:

(a) informacioni i dorëzuar për qëllime të një çertifikate SSL është aktual, i saktë dhe i plotë; dhe

(b) ju do të mbani të përditësuar informacionin e kërkuar për qëllimet e një çertifikate SSL (cilat ndryshime mund të jenë subjekt i pagesave shtesë siç përcaktohet në faqen tonë).

7.12.3 Ju pranoni kushtet e marrëveshjes së abonimit SSL (të ndryshuar herë pas here): www.geotrust.com, www.comodo.com dhe www.rapidssl.com, www.cpanel.net.

7.12.4 Ne nuk u lejojmë klientëve të instalojnë certifikata SSL të palëve të treta. Ju lutem vini re se kjo është për shkak të burimeve të stafit të nevojshëm për instalimin dhe rinovimin e tyre.

7.13 Përkrahja/Support

7.13.1 Kompania do të përdorë përpjekje të arsyeshme për t'iu përgjigjur kërkesave për përkrahje në përputhje me specifikimet e Shërbimeve mbështetëse siç janë përcaktuar në faqen tonë.

7.13.2 Për Sherbimet "Business", "Business Plus" web hosting dhe managed Dedicated Servers, ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për të siguruar që një anëtar i stafit tonë të përkrahjes të mund të arrihet përmes telefit në çdo kohë në rast emergjence.


8 Të drejtat e pronësisë intelektuale

8.1 Për qëllime të kësaj Kontrate, "Të drejtat e pronësisë intelektuale" nënkuptojnë të gjitha patentat, të drejtat e shpikjeve, mjetet e përdorimit, të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me to, markat tregtare, shenjat e shërbimit, tregtia, të drejtat në softuer kompjuterik, të drejtat e bazës së të dhënave, të drejtat morale, të drejtat në informacion konfidencial (duke përfshirë njohuritë dhe sekretet tregtare) dhe çdo të drejtë tjetër të pronësisë intelektuale, qoftë e regjistruar apo e paregjistruar dhe duke përfshirë të gjitha aplikimet për rinovime ose zgjerime të këtyre të drejtave.

8.2 Ju mbani të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në softuer dhe materialet që na pajisni neve dhe ju na jepni një licencë për të drejtat e tilla të pronësisë intelektuale në masën që kërkohet për ne për të përmbushur detyrimet tona sipas kësaj Kontrate.

8.3 Të gjitha të Drejtat e Pronësisë Intelektuale në çdo punë që del në lidhje me kryerjen e Shërbimeve nga ne ("Punët") do të jetë pronë e jona dhe ne nëpërmjet kësaj ju japim një licencë jo-ekskluzive për këto të Drejta të Pronësisë Intelektuale me qëllim të vetëm për të përfituar nga Shërbimet.

9 Nëse ka ndonjë problem me Shërbimet

9.1 Në rast të ndonjë ngjarje e padeshirueshme ka ndonjë defekt me Shërbimet:

9.1.1 ju lutemi na kontaktoni përmes Chat-it ose përmes postës elektronike dhe na tregoni sa më shpejt që të jetë e mundur (përfshirë detajet e emrit tuaj, emrin përkatës të domenit dhe serverin);

9.1.2 luteni të na jepni mundësi të arsyeshme për të riparuar ose për të rregulluar ndonjë defekt; dhe

9.1.3 Ne do të përdorim çdo përpjekje për të riparuar ose rregulluar defektin sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast brenda një dite pune. Ju nuk do të duhet të paguani për ne që të riparojmë ose të rregullojmë ndonjë defekt me Shërbimet sipas kësaj pike 9.1.

9.2 Nëse jeni konsumator, keni të drejta ligjore në lidhje me shërbimet që nuk kryhen me aftësi dhe kujdes të arsyeshëm, ose nëse materialet që përdorim janë të gabuara ose jo siç përshkruhen. Asgjë në këto Kushte nuk do të ndikon në këto të drejta ligjore.


10 Çmimi i Shërbimeve

10.1 Çmimet e Shërbimeve do të jenë të paraqitura në faqen tonë

10.2 Çmimet për Shërbimet tona mund të ndryshojnë herë pas herë, por ndryshimet nuk do të ndikojnë në ndonjë porosi që ne e kemi konfirmuar me një Konfirmim të Porosisë

10.3 Çmimi i një Shërbimi përjashton TVSH-në (sipas rastit) me normën aktuale të aplikueshme të ngarkuar në Kosovë për momentin.

10.4 Faqja jonë përmban një numër shërbimesh. Është gjithmonë e mundur që, pavarësisht përpjekjeve tona të arsyeshme, disa nga Shërbimet në faqën tonë të kenë çmime jo korrekte. Nëse zbulojmë një gabim në çmimet e shërbimeve që keni porositur, do t'ju informojmë për këtë gabim dhe ne do t'ju japim mundësinë të vazhdoni të blini Shërbimin me çmim të saktë ose të anuloni porosinë tuaj. Ne nuk do të përpunojmë porosinë tuaj derisa të kemi udhëzimet tuaja. Nëse nuk jemi në gjendje t'ju kontaktojmë duke përdorur të dhënat e kontaktit që keni dhënë gjatë procesit të porosisë, ne do ta trajtojmë porosinë si të anuluar dhe do t'ju njoftojmë me shkrim. Ju lutem vini re se nëse gabimi i çmimeve është i dukshëm dhe i padiskutueshëm dhe mund të jetë kuptuar në mënyrë të arsyeshme nga ju si një keqpricing, ne nuk duhet të ofrojmë Shërbimet për ju me çmim të gabuar (më të ulët).

10.5 Pagesat në lidhje me regjistrimin e emrave të domenit, rinovimet e emrave të domenit dhe shërbimet e çertifikatës SSL (siç përcaktohen më saktësisht në pikën 7.11 dhe 7.12) janë të pakthyeshme (non-refundable).


11 Si të paguani

11.1 Ju mund të paguani për Shërbimet vetëm përmes Transferimit Bankar, PayPal, dhe Visa.

11.2 Pagesa për Shërbimet bëhet paraprakisht dhe mund të bëhet (i) në muaj; (ii) çdo vit, siç përcaktohet në Konfirmimin e Porosisë. Ne nuk do të ngarkojmë kartën tuaj të debitit ose kartën e kreditit derisa të dërgojmë Konfirmimin e Porosisë.

11.3 Nëse nuk bëni ndonjë pagesë për ne sipas kësaj Kontrate deri në datën e duhur (plus 3 ditë) atëherë, pa kufizuar mjetet juridike sipas paragrafit 11, ju do të paguani një tarifë fikse të vonuar me shumën e vonuar cilado që është më e madhe 3% ose 5€. Ju do të paguani interesin e ngarkuar me gjobë së bashku me shumën e vonuar.

11.4 Shtimi i kartelës tuaj në file na autorizon të faturojmë 'auto bill' në datën tuaj të caktuar. Ju mund ta menaxhoni këtë nëpërmjet Zonës së Klientit.


12 Terminimi (Pezullimi)

12.1 Secila palë (the "Non-defaulting Party") do të jetë në gjendje ta përfundojë menjëherë këtë kontratë në rast se tjetra:

12.1.1 kryen shkelje materiale të ndonjërës nga detyrimet e saj sipas kësaj Kontrate dhe nuk e ka korrigjuar shkeljen (nëse është e mundur për të korrigjuar) brenda njëzet e tetë ditëve nga data e kërkesës nga Non-defaulting Party për korrigjim duke i sjellur njoftimin me shkrim; ose

12.1.2 i nënshtrohet ndonjë urdhri ose zgjidhjeje të likuidimit, ka ndonjë likuidues të përkohshëm të caktuar, ka një marrës të caktuar ose është subjekt i një kërkese të bërë në gjykatë për një urdhër të administratës ose nëse eshte dorezuar një njoftim për qëllimin e emërimit të një administratori.

12.2 Pa paragjykuar ndonjë të drejtë që rrjedh sipas një Kontrate, secila palë mund të përfundojë një Kontratë me dhënien e njoftimit me shkrim jo më pak se 30 ditëve palës tjetër. Pavarësisht nga sa më sipër, nëse ju keni rënë dakord dhe keni paguar Shërbimet në bazë të pagesës vjetore, ne nuk do të jemi të detyruar të rimbursojmë pro rated pagesat nëse anuloni gjatë afatit vjetor.

12.3 Një llogari mund të ndërpritet me efekt të menjëhershëm nëse sjellje abuzive drejtohet tek stafi.


13 Pasojat e terminimit

13.1 Përveçse siç përcaktohet në këto Kushte, asnjëra palë nuk do të ketë ndonjë detyrim tjetër ndaj tjetrit sipas Kontrates pas përfundimit të saj.

13.2 Çdo dispozitë e këtyre Kushteve që shprehimisht ose me implikim synon të hyjë ose të vazhdojë në fuqi në ose pas përfundimit të një Kontrate do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë.

13.3 Përfundimi i Kontrates, për çfarëdo arsye, nuk do të ndikojë në të drejtat, mjetet juridike, detyrimet ose detyrimet e palëve ekzistuese në terminim.

13.4 Nëse një kontratë ndërpritet në përputhje me pikën 12.2 ose nga ju në përputhje me pikën 12.1:

13.4.1 Ne do t'ju ofrojmë menjëherë një kopje elektronike të materialeve të hostuara; dhe

13.4.2 ne do të ofrojmë një ndihmë të tillë që kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga ju që të transferoni hostin e Materialeve të Hostuara tek ju ose një ofrues tjetër i shërbimeve, duke iu nënshtruar pagesës së shpenzimeve tona të arsyeshme.


17 Ngjarjet jashtë kontrollit tonë

17.1 Ne nuk do të jemi të detyruar ose përgjegjës për çdo dështim për të kryer ose vonuar përmbushjen e ndonjë detyrimi që rrjedh nga një Kontratë që është shkaktuar nga një Ngjarje Jashtë Kontrollit Tonë. Një ngjarje jashtë Kontrollit tonë është përcaktuar më poshtë në pikën 17.2.

17.2 Një "Ngjarje Jashtë Kontrollit Tonë" nënkupton çdo veprim apo ngjarje përtej kontrollit tonë të arsyeshëm, duke përfshirë pa kufizime sulme, pengesa ose veprime të tjera industriale nga palë të treta, trazira civile, trazira, pushtim, sulm terrorist ose kërcënim për sulme terroriste, luftë (nëse është e deklaruar ose jo) ose kërcënimi ose përgatitja për luftë, zjarr, shpërthim, stuhi, përmbytje, tërmet, rrëshqitje, epidemi apo fatkeqësi të tjera natyrore apo dështimi i rrjeteve publike ose private të telekomunikimit.

17.3 Nëse ndodh një Ngjarje Jashtë Kontrollit Tonë që ndikon në përmbushjen e detyrimeve tona sipas një Kontrate:

17.3.1 ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt që të jetë e mundur për t'ju njoftuar; dhe

17.3.2 detyrimet tona sipas Kontrates do të pezullohen dhe koha për përmbushjen e detyrimeve tona do të zgjatet për kohëzgjatjen e Ngjarje Jashtë Kontrollit Tonë.


18 Komunikimi në mes nesh

18.1 Kur referohemi, në këto Terme, "me shkrim", kjo do të përfshijë e-mail.

18.2 Nëse dëshironi të kontaktoni me shkrim, ose nëse ndonjë klauzolë në këto Terme ju kërkon të na njoftoni me shkrim, ju mund ta dërgoni këtë tek ne me email në support@hostinkos.com. Ne do të konfirmojmë marrjen e kësaj duke kontaktuar me ju me shkrim me e-mail.

18.3 Nëse ne duhet t'ju kontaktojmë ose t'ju njoftojmë me shkrim, ne do ta bëjmë atë me e-mail ose me postë të parapaguar në adresën që na siguron në porosinë tuaj.

18.4 Nëse jeni biznes, ju lutem vini re se çdo njoftim i dhënë nga ju tek ne, ose nga ne tek ju, do të konsiderohet i pranuar dhe shërbehet si duhet 24 orë pas dërgimit të një e-mail ose 24 orë pas publikimit në faqen tonë të internetit. Për të provuar shërbimin e çdo njoftimi, do të jetë e mjaftueshme për të vërtetuar, në rastin e një e-mail, që një e-mail i tillë është dërguar në adresën e e-mailit të caktuar të marrësit.


19 Mbrojtja e të Dhënave

Ju lutemi lexoni Politikën tonë të privatësisë Privacy Policy për informacione të mëtejshme (mund të shihen në tabin 'Politika e privatësisë' (Privacy Policy) më lart).


20 Terma të tjerë të rëndësishëm

20.1 Kjo Kontratë përbëhet nga marrëveshja e plotë midis jush dhe nesh dhe zëvendëson dhe shfuqizon të gjitha draftet, marrëveshjet, marrëveshjet dhe marrëveshjet e mëparshme midis jush dhe nesh, qoftë me shkrim ose me gojë, për çështjen e saj.

20.2 Secila palë pajtohet që nuk do të ketë mjete juridike në lidhje me ndonjë përfaqësim ose garanci (qoftë të kryer pa dashje ose me neglizhencë) që nuk është përcaktuar në këtë Kontratë. As ju as ne nuk do të kemi ndonjë kërkesë për keqinterpretim të pafajshëm ose neglizhent bazuar në ndonjë deklaratë në këtë Kontratë.

20.3 Ju nuk mund të caktoni ose transferoni asnjë nga të drejtat tuaja nën këtë Kontratë, tërësisht ose pjesërisht, pa miratimin tonë paraprak me shkrim.

20.5 Nëse ndonjë gjykatë ose autoritet kompetent konstaton se çdo dispozitë e kësaj Kontrate (ose pjesë e ndonjë dispozite) është e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë ose pjesërisht dispozitë duhet të konsiderohet të fshihet në masën e kërkuar dhe vlefshmëria dhe zbatueshmëria e dispozitave të tjera të kësaj Kontrate nuk do të ndikohet.

20.6 Nëse ndonjë dispozitë e pavlefshme, e pazbatueshme ose e paligjshme e kësaj Kontrate do të ishte e vlefshme, e zbatueshme dhe ligjore nëse një pjesë e saj është fshirë, dispozita duhet të zbatohet me minimumin e nevojshëm për të ligjshëm, të vlefshëm dhe të zbatueshëm.

20.7 Nëse nuk arrijmë të këmbëngulim që të kryeni ndonjë nga detyrimet tuaja sipas këtyre Kushteve, ose nëse nuk i zbatojmë të drejtat tona kundër jush, ose nëse vonojmë në këtë, kjo nuk do të thotë se ne kemi hequr dorë nga të drejtat tona kundër jush dhe do nuk do të thotë që ju nuk duhet të përmbushni këto detyrime. Nëse bëjmë heqjen dorë nga parazgjedhja nga ju, ne do ta bëjmë këtë vetëm me shkrim dhe kjo nuk do të thotë që ne do të heqim dorë automatikisht nga çdo vonesë tjetër.

20.8 Këto Kushte dhe çdo mosmarrëveshje ose pretendim që rrjedh nga ose në lidhje me të, ose lëndën ose formimin e tij (përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jo kontraktuale) rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin e Republikës se Kosoves.

20.9 Palët në mënyrë të pakthyeshme bien dakord që gjykatat e Anglisë kanë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje ose pretendim që rrjedh nga ose në lidhje me këto Kushte ose lëndën ose formimin e tyre (duke përfshirë mosmarrëveshjet ose pretendimet jo kontraktuale).

20.10 Thirrjet mund të regjistrohen për qëllime trajnimi ose monitorimi.


Kompania jonë rezervon të drejtën për të ndryshuar ose modifikuar kushtet dhe kushtet pa njoftim paraprak.


Have a question?

We help you with whatever you need

+383 44 114 409 info@hostinkos.com Send a leter